پادکست ها

هفت روی هفت

هفت روی هفت ـ خدایی صفت و علینژاد ـ اجلاس پارلمان اروپاـ ۲۴فروردین ۱۴۰۳

هفت روی هفت ـ خدایی صفت و علینژاد ـ نامه ۶۷ گزارشگر و ـ ۱۷فروردین ۱۴۰۳

هفت روی هفت ـ خدایی صفت و علینژاد ـ کارزار نوروزی ـ ۲۵اسفند۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ خدایی صفت و علینژاد ـ عملیات کانونها ـ ۱۸اسفند۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ خدایی صفت و علینژاد ـ عملیات کانونها ـ ۴اسفند۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ خدایی صفت و علینژاد ـ افشای اسناد مجلس ارتجاع ۲۹ بهمن ۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ خدایی صفت و علینژاد ـ قطعنامه پارلمان انگلستان و ـ ۱۳بهمن ۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ خدایی صفت ـ عملیات کانونها ـ ۶بهمن ۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ خدایی صفت ـ عملیات کانونها زاهدان ـ ۱۵دی ۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ خدایی صفت ـ عملیات کانونها ـ ۸دی ۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ خدایی صفت ـ دادگاه نوری و ـ ۱ دی ۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ خدایی صفت ـ تظاهرات ژنو و کنفرانسهای مقاومت و... ـ ۲۵آذر۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ خدایی صفت-علینژاد ـ عملیات کانونها کنفرانس کانادا و ـ ۱۷آذر۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ خدایی صفت-علینژاد ـ کارزارهای مقاومت و عملیات کانونها و... ـ ۱۰آذر۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ خدایی صفت-علینژاد ـ کنفرانس پارلمان اروپا و جلسات نیویورک و قتل عام۶۷ عملیات کانونها ـ

هفت روی هفت ـ خدایی صفت-علینژاد - عملیات آبان و کارزارهای مقاومت ـ ۲۷آبان ۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ خدایی صفت-علینژاد ـ عملیات کانونها ترور ویدال کوادراس دادگاه نوری غزه ـ ۱۹آبان۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ خدایی صفت-علینژاد ـ جلسه سنای و سایر کارزارهای مقاومت ـ ۵آبان۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ خدایی صفت-علینژاد ـ زاهدان ـ اعدامها جنگ غزه و نمایشهای رژیم ـ ۱آبان۱۴۰۲

هفت روی هفت ـ خدایی صفت-علینژاد ـ زاهدان ـ کارزارهای مقاومت ـجنگ غزه ـ نفوذیهای آمریکا ـ ۲۱مهر۱۴۰۲