پادکست ها

ساعت وصل

پادکست ساعت وصل ـ حسن فخیم ـ بن بست اقتصادی رژیم ـ ۲۴فروردین ۱۴۰۳

پادکست ساعت وصل _ مهین حبیب پور ـ سال ۱۴۰۳ـ۱۷فروردین ۱۴۰۳

پادکست ساعت وصل نوروزی ـ ناصر داور ـ بهاران آزادی ـ ۱۰فروردین۱۴۰۳

پادکست ساعت وصل نوروزی ـ علی مقدم ـ بهاران آزادی ـ ۳فروردین ۱۴۰۳

پادکست ساعت وصل ـ نگار امیرخیزی ـ با مردم و مقاومت ـ ۲۶اسفند۱۴۰۲

پادکست ساعت وصل ـ مهران کاکوان ـ پس از نه بزرگ ـ ۱۸ اسفند ۱۴۰۲

پادکست ساعت وصل ـ مهران نوذری ـ رای مردم سرنگونی ـ ۱۴۰۲۱۲۰۴

ساعت وصل ــ محمدعلی مهاجری ـ کارزارهای آتشین مقاومت ـ ۲۷بهمن۱۴۰۲

ساعت وصل ـ پاشا برج خانی ـ پایان انتخابات و قیامها ـ ۱۳بهمن۱۴۰۲

ساعت وصل ـ نیلوفر عظیمی ـ وحشت رژیم از اعتراضات ـ۶بهمن ۱۴۰۲

ساعت وصل ــ باقر فتاحی ـ نقش مردم در فرار شاه ـ ۲۹دی ۱۴۰۲

ساعت وصل ـ علی مومن ـ سیمای آزادی صدای مردم ایران ـ ۱۵ دی۱۴۰۲

ساعت وصل ـ ماجد کریم ـ اعتراض و قیام تنها پاسخ فقر و..ـ ۸دی ۱۴۰۲

ساعت وصل ـ فروغ گلستان ـ کانونهای شورشی پاسخ به رژیم اعدام ـ ۱دی ۱۴۰۲

ساعت وصل ـ علی ابوالفتحی ـ پاسخ مردم و کانونهای شورشی به توطئه ها ـ ۲۴آذر۱۴۰۲

ساعت وصل ـ محمد تسلیمی ـ خامنه ای سرکوب و جنگ افروزی برای ممانعت از قیام ـ ۱۷آذر۱۴۰۲

ساعت وصل ـ شهره مقدس ـ ۱۶آذر دانشگاه سنگر آزادی در برابر شاه و شیخ ـ ۱۰آذر۱۴۰۲

ساعت وصل ـ پریا کهندل ـ از میلیشیای مجاهد خلق تا کانونهای شورشی ـ ۳آذر۱۴۰۲

ساعت وصل ـ حمیرا واضحان ـ خون شهدای قیام آورـ شعله ور کننده قیام آزادی ـ ۲۶آبان۱۴۰۲

ساعت وصل ـ احمد افشار ـ قیام ۹۸ ـ ۱۹آبان۱۴۰۲