هفت روی هفت ـ پیام کنفرانس همبستگی در شهرداری منطقه ۵ پاریس چه بود؟

بررسی تازه‌ترین و مهمترین خبرها و تحولات هفته

سر تیتر موضوعات برنامه:

ادامه کارزارهای مقاومت ایران. کنفرانس همبستگی در شهرداری منطقه ۵ پاریس با حضور خانم مریم رجوی و شخصیت‌های برجسته سیاسی و حقوقی. همچنین کنفرانس در برلین با حضور دکتر آلخو ویدال کوادراس و شخصیت‌های برجسته سیاسی آلمان با سخنرانی آنلاین خانم مریم رجوی

گسترش اعتراضات و گسترش اعدام‌ها و انتشار اسناد قتل هولناک شهید قیام نیکا شاکرمی و پاسخ کانون‌های شورشی با عملیات خودشان

خامنه‌ای و رئیسی و ابراز نگرانی از خشم جوانان

وضعیت تشدید سرکوب زنان تحت عنوان حجاب

هفت روی هفت ـ پیام کنفرانس همبستگی در شهرداری منطقه ۵ پاریس چه بود؟ ـ قسمت دوم

لطفا به اشتراک بگذارید: